Zienswijze Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid


Aan de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam
Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam
Amsterdam, 23 juni

Betreft: zienswijze Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Geachte raad,


Hierbij maak ik namens het bestuur van tuinpark Rust & Vreugd onze zienswijze kenbaar over het concept Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid. We hopen van harte dat onze punten van aandacht en zorg meegenomen worden in de verdere aanscherping van jullie Uitvoeringsstrategie Volkstuinen.

1. De praktische haalbaarheid van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

In grote lijnen omarmen wij de uitgangspunten van de Uitvoeringsstrategie.
Wel hebben wij bedenkingen over de praktische haalbaarheid. Los van de financiële haalbaarheid (zie punt 7) wordt veel extra verantwoordelijkheid bij het bestuur en een kleine groep van andere vrijwilligers neergelegd. Want zoals elke vereniging is ook bij ons tuinpark slechts een klein deel van de leden daadwerkelijk actief betrokken bij het verenigingsleven. Hetzelfde geldt ook voor mogelijke participatie van de buurtbewoners bij activiteiten of de organisatie van gezamenlijke activiteiten. Meerdere malen hebben we activiteiten voor buurtbewoners georganiseerd en elke keer was de opkomst buitengewoon laag. We maken ons dan ook zorgen over de praktische haalbaarheid van de Uitvoeringsstrategie.

Wordt er niet teveel verwacht van een kleine groep actieve leden? 
En passen de verschillende ideeën wel in de huidige statuten van de Bond van Tuinders en regelgeving van de gemeente Amsterdam zelf?

- Aan welke criteria moet dit Plan van Aanpak voldoen?
- Wie keurt dit Plan van Aanpak goed?
- Hoe wordt dit proces op een transparantie en objectieve manier doorlopen?
- Wat gebeurd er wanneer het Plan van Aanpak niet voldoet?
- Zijn de statuten van de Bond van Tuinders bij jullie bekend?
- Hoe gaan we om met de huidige statuten van Bond van Tuinders?

2. Duur van het huurcontract

Het is fijn dat de volkstuinharken meer zekerheid krijgen inzake de duur van het huurcontract.
Echter lijkt 10+10 jaar ons veel te kort en onnodig veel druk te geven bij een kleine groep actieve vrijwilligers.
De voorgestelde plannen hebben tijd nodig om voor te bereiden, uit te werken en te implementeren.
Daarbij is het van cruciaal belang dat we de tijd krijgen om bij onze leden draagvlak te creëren en waar nodig onze leden en omwonenden actief te laten participeren bij het opstellen en realiseren van de plannen.
We stellen dan ook voor om de termijn op 15 jaar + 10 jaar te zetten.
Dit stelt ons als tuinpark in staat om de noodzakelijke hervormingen op een gedegen manier en voldoende draagvlak te implementeren.

Concreet
- Waarom is er gekozen voor slechts 10 jaar om tuinparken radicaal te transformeren
- Aan welke voorwaarden zal een nieuwe verlenging van 10 jaar zijn gekoppeld?
- Waarom kiezen we niet voor de 15 + 10 jr variant?

3. Indexering huurprijs en daaruit voortvloeiende huurverhoging

Er wordt in de zienswijze gesproken over een indexering van de huur.
Een grote groep tuinders maken zich hier grote zorgen over.
Want op dit moment is het tuinpark juist zo populair omdat het voor mensen met een grote en kleine portemonnee toegankelijk.
In de uitvoeringsstrategie wordt gelukkig ook gesproken over het feit dat de tuinparken bereikbaar moeten blijven voor iedereen.
Onze vraag is dan ook hoe de potentiële verhoging van de huur doorbelast gaat worden naar individuele tuinders.
En hoe zal de praktische uitvoering zijn om dit op een eerlijke manier doen waarbij tuinders met een laag inkomen of pensioen niet verjaagd dreigen te worden van hun tuinhuis omdat de lasten te hoog worden.

- Hoe wordt indexering vormgegeven?
- En hoe vertalen we dit door naar individuele huurprijzen?
- Hoe kunnen we onderscheid maken op basis van financiële draagkracht?
- Hoe zorgen we er concreet voor dat het tuinpark toegankelijk blijft voor iedereen, ongeacht inkomen of financieel reserveren?
- Hoe nemen we de huidige zorgen bij tuinders inzake de betaalbaarheid weg?

4. 20% openbare ruimte

In de stukken wordt gesproken over de wens om 20% van het tuinpark als openbare ruimte te ontsluiten.
Daarover hebben we een aantal vragen:

- Hoe komt deze berekening tot stand?
- Wordt de 20% openbare ruimte verrekend met de huurprijs?

5. Verruimde openingstijden en veiligheid

We zijn als tuinpark groot voorstander voor een openbare functie van ons park.
Echter wordt elk tuinpark elk jaar weer geteisterd door inbraken en insluiping.
Zeker bij de oudere bewoners is dit elke keer weer een nare ervaring.
Dit is ook de reden waarom er - hoe vervelend ook - bij elke park hekwerk en een poort geplaatst is.
Daarom is passende “passende handhaving en toezicht” van cruciaal belang.
Het is niet zo “dat doordat er meer ogen zijn de veiligheid toeneemt”.
Zeker met de verdere verruiming van openingstijden verwachten we een verdere toename van inbraken, insluiping en mogelijk andere vormen van criminaliteit.
De nieuwe plannen roepen bij - vooral de oudere tuinders - een gevoel van onveiligheid en onbegrip op.

- Hoe draagt de gemeente concreet bij aan de veiligheid van de tuinparken?
- Is de gemeente bekend met de hoeveel inbraken die nu plaatsvinden op de tuinparken?
- Wat wil de gemeente hier concreet aan gaan doen?

6. Vraagstuk afvalwater en grondkwaliteit

Elk jaar weer is er veelvuldig contact met het stadsdeel en de gemeente inzake de afvoering van afvalwater, de grondkwaliteit en noodzakelijk onderhoud aan sloten.
Concreet is het baggeren van deze sloten altijd een twistpunt aangezien de sloten in verbinding staan met sloten buiten het tuinpark waar sowieso nauwelijks onderhoud op plaatsvindt.
We zijn dan ook blij dat de gemeente meer verantwoordelijkheid wil nemen.
We vragen ons wel in hoeverre de gemeente zijn rol hier concreet ziet want tot op heden is deze zeer beperkt geweest.
Daarnaast wordt er de aanname gemaakt dat op ons tuinpark huishoudelijk afval geloosd wordt in een septictank.
Dit is niet correct. Het betreft hier enkel toiletwater.
Er wordt ook niet direct geloosd op het oppervlakte waren aangezien elk tuinhuis een overloop put heeft.
De gemeente zou eventueel een hylofytenfilter kunnen aanleggen.

- Hoe zal de gemeente concreet ons tuinpark ondersteunen ten aanzien van afvalwater en grondkwaliteit en specifiek baggerwerkzaamheden van de sloten op het park?

7. Financiering van de plannen

De uitvoeringsstrategie blinkt uit in ambitie maar de financiële realiseerbaarheid roept veel vragen op.
Zeker gezien de recente uitspraken van wethouder Ivens inzake de financiële beperkingen voor zijn eigen Groenvisie.
Wij maken ons dan ook zorgen of de inspanning om voldoende investeringen te initiëren daadwerkelijk voldoende zal zijn om deze plannen te implementeren.
Daarnaast vragen we ons niet af of deze plannen niet leiden tot een vrij aggresieve vorm van indexering van de huur.

- Hoe garandeert de gemeente voldoende financiële middelen en ondersteuning voor het realiseren van de uitvoeringsstrategie?
- Hoe draagt de gemeente zorg voor het feit dat de volkstuinders zelf niet opdraaien voor de kosten voor het realiseren van deze plannen?

Naar aanleiding onze zienswijze zien wij graag de antwoorden op bovenstaande vragen tegemoet.

We gaan ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,


Maarten Naaijkens
Secretaris Tuinpark Rust & Vreugd

Paterslaan 10
1023 ZX Amsterdam

© 2019 Tuinpark Rust & Vreugd, website door GHMjr. geoffrey@tuinpark-rustenvreugd.nl

Er wordt gebruik gemaakt van functionele cookies voor de website, geen volgcookies dus.