De stad groeit, er ontstaan nieuwe wijken en de bestaande stad verdicht. De komende jaren neemt het inwoneraantal toe en de verwachting is dat ook het bezoekersaantal en de werkgelegenheid van de stad blijven stijgen, zeker op de langere termijn. Dit betekent dat de behoefte aan (bovenwijks) groen toeneemt.
Om in deze behoefte te voorzien is het noodzakelijk dat er in de plannen voor de gebiedsontwikkeling rekening wordt gehouden met voldoende omgevingsgroen en nieuwe bovenwijkse groenvoorzieningen. Hiervoor zijn tijdige planvorming en het reserveren van middelen nodig. Concreet betekent dit dat de gemeente op structurele wijzewil werken aan het (investeren in) bovenwijks groen. Dit doen we onder meer met dit Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Bovenwijks Groen 2021–2025: Investeren in stedelijk groen van Amsterdam.